วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
             วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ภายหลังจากที่ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกในตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์  โดยเร่งด่วน
และให้ดำเนินการตามข้อสั่งการ 4 ข้อ ดังนี้ 
           1. ต้องมั่นใจว่าได้พ่นยาฆ่ายุงที่มีประสิทธิภาพทำลายยุงตัวแก่ให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน
           2. ลดค่า HI. CI. ให้เป็น 0 ให้เร็วที่สุด 
           3. ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จนครบ 28 วัน 
           4. ให้ รพ. สต. เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่
          

              เมื่อเวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ นายจำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้เชิญ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง และหัวหน้างาน สสอ.ขุขันธ์ และนักวิชาการจาก รพ.สต.เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญ และเรื่องบริหารงานอื่นๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ทีมSRRTอำเภอขุขันธ์ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองฉลอง ในช่วงภาคบ่าย โดยเน้นตอบสนองตามข้อสั่งการของท่านนายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่กล่าวแล้วข้างต้น


             เมื่อเวลา 13.00 น. ณ รพ.สต.นิคมซอยกลาง นายประกอบกิจ ศิลาโชติ หัวหน้าเขตพัฒนาสาธารณสุข เขตที่ 6 ของอำเภอขุขันธ์ได้นำทีมSRRTอำเภอขุขันธ์ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองฉลอง โดยได้ดำเนินการ/กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้

           1. การพ่นหมอกควันซ้ำในหมู่บ้านเป้าหมายพื้นที่เกิดโรคเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่

           2. สุ่มBI CI และHIทุกหมู่บ้าน เพื่อควบคุมและลดลดค่า HI. CI. ให้เป็น 0 ให้เร็วที่สุด สนองตอบตามข้อสังการของนายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ ข้างต้น

           3. ดำเนินการเฝ้าระวังโนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จนครบ 28 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559

           4. เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ ที่มารับบริการที่ รพ.สต.นิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ และ รพ.สต.ใกล้เคียงในเขตพื้นที่พัฒนาสาธารณสุข เขตที่ 6 ของอำเภอขุขันธ์ ได้แก่ รพ.สต.ตรอย ,รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โนน และรพ.สต.หนองลุง 

           5. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุก รพ.สต.ออกรณรงค์ให้สุขศึกษา/ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนหน้าเสาธงของทุกโรงเรียนในพื้นที่บริการ

ทีมSRRTอำเภอขุขันธ์ ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก
นพ.ประวิทย์ เสรีขจรจารุ ประธาน คปสอ.ขุขันธ์ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ และคณะได้ออกเยี่ยมปลอบขวัญญาติผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ออกรณรงค์
ให้สุขศึกษา/ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนหน้าเสาธง


            กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยการนำของนายวีระชัย ชูกำแพง กำนันตำบลหนองฉลอง ร่วมกับสมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้าน ได้นำพาชาวบ้านร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยพร้อมเพรียงกัน เน้นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และคว่ำกำจัดลูกน้ำยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขังในพื้นที่ 
ทีมSRRTอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. และคณะ อสม.ในตำบลหนองฉลองร่วมกันออกสุ่มค่าความชุกสำรวจของลูกน้ำ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และคว่ำกำจัดลูกน้ำยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขังในพื้นที่ตำบลหนองฉลอง 

พ่นหมอกควันซ้ำในหมู่บ้านเป้าหมายพื้นที่เกิดโรค
เพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่            สำหรับผลการออกสำรวจค่าความชุกลูกน้ำยุงลายโดยทีมSRRTอำเภอขุขันธ์ ทั้งในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ในพื้นที่ตำบลหนองฉลองอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับหมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดค่าBIค่าCIค่าHI
11นิคมซอย 19320.002.868.14
22นิคมซอย 29616.6710.005.88
33นิคมซอย 35612.503.572.48
44นิคมซอย 48020.0020.005.41
56นิคมซอยกลาง18434.2931.438.70
67นิคมเขต 3 สายเอก17030.0025.006.52
78นิคมซอยศูนย์1310.000.000.00
89นิคมหนองฉลอง17526.8620.008.88
910หนองโพธิ์9840.0023.339.60
       ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายบ้านนิคมซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ ดังนี้
ค่าดัชนีความชุกค่าBIค่าCIค่าHI
ก่อนดำเนินการ41.6618.3316.33
ระหว่างดำเนินการ13.333.7710.00
กลังดำเนินการ12.503.572.48
      ส่วนค่า CI ที่โรงเรียนนิคม 3 - ก่อนการควบคุม = 20
                                                   - หลังการควบคุม = 0
             ค่า CI ที่โรงเรียนนิคม 4 - ก่อนการควบคุม = 0
                                                   - หลังการควบคุม = 0
             ค่า CI ที่วัดนิคมสายเอก - ก่อนการควบคุม = 10
                                                   -  หลังการควบคุม = 0


สรุปข้อมูลผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกย้อนหลัง ในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.นิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
ลำดับหมู่ที่ชื่อหมู่บ้านปี พ.ศ.
2554
ปี พ.ศ.
2555
ปี พ.ศ.
2556
ปี พ.ศ.
2557
ปี พ.ศ.
2558
ปี พ.ศ.
2559
หมายเหตุ
11นิคมซอย 1200000
22นิคมซอย 2010020
33นิคมซอย 3001012
44นิคมซอย 4000001
56นิคมซอยกลาง000000
67นิคมเขต 3 สายเอก000040
78นิคมซอยศูนย์000010
89นิคมหนองฉลอง100000
910หนองโพธิ์010010
รวม321091

ผู้รายงาน นายจำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
ข้อมูลและภาพถ่าย ทีมงานSRRTอำเภอขุขันธ์ , กำนันวีระชัย ชูกำแพงและ อบต.หนองฉลอง 

วันที่รายงาน 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559

ข้อสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20.50 น.

                    เมื่อตอนเย็นของวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20.50 น. นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีข้อสั่งการให้สาธารณสุขขุขันธ์ ดำเนินการควบคุมไข้เลือดออก โดยเร่งด่วน ดังนี้
นายแพทย์ จิณณพิภัทร ชูปัญญา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
              1. ต้องมั่นใจว่าได้พ่นยาฆ่ายุงที่มีประสิทธิภาพทำลายยุงตัวแก่ให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน
              2. ลดค่า HI. CI. ให้เป็น 0 ให้เร็วที่สุด
              3. ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จนครบ 28 วัน
              4. ให้ รพ. สต. เฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่

รายงานการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรคตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
                วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ราย นั้น                 อำเภอขุขันธ์ นำโดย นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ และนายจำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์ รพ.สต.นิคมซอยกลาง และหน่วยSRRT ระดับอำเภอ และคณะอาสาสมัครในตำบลหนองฉลอง จำนวน 75 ราย ได้ออกพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เกิดโรค โดยได้เร่งรัดดำเนินการ/กิจกรรมต่างๆดังนี้
                  1. เวลา 07.00 น. ประชุมประชาคมชาวบ้านนิคมซอย 3 และภาคีเครือข่าย เพื่อแจ้งชาวบ้านและภาคีทุกฝ่ายในตำบลหนองฉลอง ให้ได้ทราบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการควบคุมป้องกันโรค                2. พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่พื้นที่ภายในรัศมี 100 เมตรจากบ้านที่เกิดโรค และพ่นหมอกควันทุกหลังคาเรือน


                 3. สำรวจค่าความชุกลูกน้ำก่อนร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน


                 ผลการออกสำรวจค่าความชุกลูกน้ำยุงลายก่อนร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ณ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
พื้นที่ออกสำรวจ
ค่า BI
ค่าHI
ค่าCI
หมู่บ้านนิคมซอย 3
41.66
18.33
16.33
โรงเรียนนิคม 3
20
วัดนิคมสายเอก
10


                          4. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
              5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านทางหอกระจายข่าวทั้งในหมู่บ้าน/ตำบลและโรงเรียน

              6. กิจกรรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
นายจำนันต์ ผิวละออง
สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

                  สำหรับมาตรการสำคัญที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ เพื่อเฝ้าระวังการระบาดระลอกที่สองของโรคไข้เลือดออก ได้แก่ แผนปฏิบัติการ BI เป็นศูนย์ และควบคุมให้ค่า BI เป็นศูนย์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 14 วัน และรายงานค่า BI ให้ สสอ.ขุขันธ์ และนายอำเภอขุขันธ์ ทราบทุก 2 วัน
ขอบคุณ นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ทีมงานSRRT อสม.ทุกหมู่บ้าน ในตำบลหนองฉลอง และภาคีเครือข่ายทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกัน
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โดยเร่งด่วน ในครั้งนี้...ครับ


ผู้รายงาน...นายจำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
ข้อมูล...นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
รพ.สต.นิคมซอยกลาง ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ภาพถ่าย...นายสุเพียร คำวงศ์ งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์
วันที่รายงาน 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559